Wednesday, May 13, 2009

தமிழ் -> தமிழர் =>தமிழினம் =>> பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன் - 1
தமிழ் -> தமிழர் => தமிழினம் =>> பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன் - 1


பல மடற் குழுமங்களில் உரையாடியது போது, நம் வாழும் தமிழர் பற்றிய சரியான குறிப்புக்கள் இணையத்தில் இல்லாமை கண்டு பல முறை வருந்தினேன்.

நேரம் கிடைக்க வேண்டும் எழுத வேண்டும் நான் கண்ட தமிழ் -> தமிழர் => தமிழினம் =>> ஆர்வலர்களை என்ற உந்துதல் ஒரு புறமும், ஃபீனிக்ஸ் எம் திமுக : தேர்தல் 2009 தொடர் எழுதும் போது , பெருங்கவிக்கோவையும் இணைக்க, அவர் பணிகளைத் தான் முதலில் உலகிற்கு நினைவு படுத்த என்று சில பின்னூட்டுகளால் அறிந்தமையாமல், அவரை முதலாகக் கொண்டு இந்தத் தொடர் தொடங்குகின்றேன்.

பெருங்கவிக்கோ பற்றி நான் எழுதுவதை விட, மற்ற அறிஞர்கள் எழுதியுள்ளதை இணைத்துள்ளேன். பெருங்கவிக்கோவை தந்தையாக நான் கண்டதை விட, ஒரு உணர்வுத் தமிழனாக கண்டமை அதிகம் என்றால் அது மிகையல்ல.

இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற நூறு தமிழர்கள் வரிசையில் பெருங்கவிக்கோ பணிகள் குறித்து மறைந்த கணினி அறிஞர் யாழன் சன்முகலிங்கம் அவர்கள் வரைந்த சிறுகுறிப்பு:

Life Sketch Contributed by Ramalingam Shanmugalingam :

Kalaimamani, Iyatcelvam, Perungkavikko, Doctor of Philosophy Va. Mu. Sethuraman M.A., Ph.D., Esqr.-

1977, Chief Speaker at the Swamy Ramadasar MANIVIZHA - completion of sixty years in Malaysia. While in Malaysia he visited Singapore also. He participated in several literary and cultural activities and delivered over a hundred speeches both in Malaysia and Singhai (Singapore).

1981, Visited United States of America and delivered the Key note speech at the Tamil Cultural Convention in Detroit. Special invitee to the fifth International Poets Convention in San Fransisco. starting from Tamil Nadu, he visited the United States including Hawaii, Holland, Britain, Japan, Thailand, Hongkong, Singapore and Malaysia. He virtually covered the Globe. He participated in several literary programs and discussions organised by Tamil - multi-language Associations and established a record.

1982, under the auspices of Ghandhiyam toured the hill stations of Lanka on behalf of Tamil Eelam. Promoted preservation of human rights and conducted seminars and lectures to the Tea, Rubber and Coconut estates personnel, with the view to bring understanding and goodwill among Tamils.

1982, chaired the first Tamil Eelam convention in New York USA. This convention was the work of Dr. Panchacharam of New York. Later, was the honoured special guest of Dr. Petron, Secretary of the International Poets Convention and participated at its sixth convention in Madrid Spain.

1983, the poet was honoured by various Tamil Associations that released some of his books in Malaysia and Singapore.

1984, jointly organised the second Tamil Eelam convention in New York USA and was felicitated by the London Tamil Sangam.

1985, undertook the second globe trotting promoting integration of international Tamils with his Dance Drama Buddha's Tears based on human rights depicting Eelam Tamils sufferings. ..The same year he participated in the seventh International Poets Convention in the island of Khorbu in Greece.

1987, was a major participant at the November World Tamil Convention in Kuala Lumpur Malaysia. He was also bestowed the title, KAVITHAIK KATHIRON by literary groups in Hong Kong.

1989, was a participant in the Tenth International convention in Bangkok capital of Thailand. He was felicitated by the Thai Islam Tamil Association. The Malaysian Literary friends bestowed the title of International Tamil Ambassador. He also represented Tamil Nadu government as its Special Delegate to the Seventh World Tamil Convention in Mauritius.

1991, was a special invitee of Tamil literary groups in Rome, Italy.

1992, was again a participant in the Thirteenth International Poets Convention held at Jhaba in Israel. Made use of the opportunity to visit such places as the capital of Israel, Tel Aviv, The holy city of Jerusalem where Jesus Christ was born, the Dead Sea and several other places of historic importance. He was also the special delegate to the First World Tamil Teachers convention in Singapore.

1993, attended the Fourteenth International Poets convention in Mexico as a distinguished participant. Several Tamil Associations in the USA and Canada invited him to their many functions and festivals and gave several key-note speeches. Established contact with literary organisations from Britain, France, Germany and Italy and returned home.

1994, distinguished invitee to the Second V.G.P. World Tamil Sangam Convention in Andaman. He was also a major participant in the Second World Tamil Teachers Convention in Kuala Lumpur, Malaysia. He also received accolades from literary groups from countries in the East, such as, Thailand, Hongkong, Singapore and Malaysia enroute home from the Fourteenth International Poets Convention in Taiwan.

1995, Tamil Nadu Foundation (TNF) and Federation of North American Tamil Associations (FeTNA) invited the poet as its special delegate to the American Tamils Annual Convention in Cleveland Ohio. Contributed with zeal for the development of literature in several states in the USA. He addressed the students and faculty at Carleton University in Ottawa, Capital of Canada.
He holds important offices in the All India Authors Federation and the Bhasha Association headquartered in Allahabad. He was a special invitee of the Secretary of The Bhasha Association Dr. Kaur to the National Unity Convention to promote understanding between Tamil and Hindi speaking Indians. He chaired the debate on Tamil Hindi understanding forum.
The International Tamil Integration Society held its very successful first convention in Trichi in


1985 with international Tamil scholars participating. This was followed by the second successful convention that went on for five days in Chennai in 1991.

He officiated at the four days International Integration Society Third Convention in Berlin, capital of Germany in 1993. His contribution made him a beacon for Tamils and Tamil excellence in future among the International participants.

The fourth convention of the International Integration Society was held in Chennai as a Tamil Development Convention in Chennai in 1994.

On February 2, 1995, the Poets sixtieth anniversary (MANIVIZHA) was celebrated under the distinguished Chairmanship of Justice Venugopal. The Music Academy Hall in Chennai turned into a full day festival of poetry that day. The Triple Thamizh Expert Artiste (MUTTHAMIZHARIGNAR KALAIGNAR) made a presentation on behalf of the organising committee. Peoples leader Moopanar, the distinguished Veeramany, Litterateur Kumari Ananthan and several other scholars and dignitaries participated and honoured the poet. Peoples Leader Moopanar bestowed the title of World Tamil Poet (ULAKATH THAMIZHP PADI).
January 27, 1996 the poet was further honoured with the pleasant duty of unveiling a portrait of Triple Tamil Protector (MUTTH THAMIZH KAVALAR) K. A. P. Viswanatham and delivering the keynote speech at the eighth D.M.K. convention organised by Triple Thamizh Expert Leader Kalaignar.

1996, attended the sixteenth International Poets Convention in Japan and made another world-wide tour and returned home ready to continue his contribution to work towards Tamils integration and Tamil development.

Other Significant Contributions. Amidst financial constraints, he is publishing TAMILPANI a monthly magazine since 1970 for the last 27 years. This periodical is a great bridge for the world-wide Tamils. He was awarded the titles KALAIMAMANI and IYATSELVAM. His book KALAKKANI was a text book for students in the undergraduate and post graduate university degree courses in 1982 - 1985.

Greatest Achievement of the Poet.

The disgraceful state in Tamil Nadu, where Tamil is not given pride of place in every walk of Tamil life. The poet led a 50 day 1330 Km walk from Cape Comorin to Chennai from February 12, 1993 to March 30, 1993 with several other concerned citizens in protest and bring this to the attention of Tamil Legislators. There were huge receptions and support enroute that helped bring this disgrace to the attention of the legislature. This record and support marked Tamil renaissance that earned him the admiration and respect of the Tamils at large. The poet has so far published over 30,000 pages of more than 100,000 poems. There is no end to Perungkavikkos endeavour in creating a great record in the history of Tamil literature.

(http://www.tamilnation.org/hundredtamils/perungkaviko.htm)

==================2=====================

Professor Dr. I.Maraimalai on Perungkavikko

A POET WITH A MISSION- VAA.MU.SETHURAMAN

Vaa.mu.Sethuraman, popularly known as Vaa.Mu.See. and respectfully called as “PerungKavikko” (Great among Poets), is one among the rare kind of poets. Through his poems he wishes to propagate and attain universal brotherhood in the global village. Wedded to lofty maxims and committed to sublime values, he always craves for peace and international solidarity.

For a period of more than four decades, his pen is busily engaged in the fight against atrocities committed on the economically weaker section of society and exploitation of the downtrodden. To his credit he has produced 65 volumes of poems which consist more than one hundred thousand stanzas of poems whose essence is nothing but humanism.

Born in a tiny village to an agriculturist, it was considered as an achievement of Vaa.Mu.See, when he became a schoolteacher. But he did not contend with this. The trials and tribulations of the middle-class family did not prevent him from spending money for further education. His consistent efforts got him the postgraduate degree and thereafter Ph.D. could have become a lecturer in a college thereby improving his financial status. But he never thought to earn wealth or to acquire prestigious posts. As a schoolteacher, he found more freedom to run a magazine, to bring more volumes of poemsand to organize agitations for noble causes.

Many a time V.M.Sethuraman courted arrest and was imprisoned. When he was at the age of Ten, he wanted to associate himself with the freedom movement, and served as a volunteer moving closely with the Indian National Congress leaders of his region. His thirst for freedom went to such an extent that he refused to attend English classes during his school days. Now after attaining freedom, he is striving for the four decades to remove English and replace Tamil as the medium of instruction.For this cause he had convened Hundreds of conferences and organized several agitations.

V.M.Sethuraman has dedicated his whole time and energy for the upliftment of Tamil and he is meticulously working for the past four decades, for its modernization in all disciplines.

V.M.Sethuraman is not only a Tamil savant but also a poet who envisages the whole world as a family. He is the only poet who has flown around the world for more than thirty times. He considers the whole mankind as his kith and kin. He longs for a world without war.
Poverty prevails in all countries
Ill thoughts rein their sway
Wisdom dawn
Is not yet born - (Buddha’s Tears)

He shuns religious fundamentalism. The teachings of Jesus, Buddha and Mohammed Nabi were unable to change the war-mongering nations who mercilessly indulge in ruthless genocide of the innocent people.

“Buddha’s Tears” is a play written by V.M.Sethuraman as a spontaneous response to the genocide committed on Eelam Tamils by the then Jayawardhane government in Srilanka.

The anguish and agony of the innocent people infuriate the poet who angrily questions thus:
Why kill innocents?
Why rape lovely belles?
Why crush baby flesh?
Why all these holocaust?


Unable to find any suitable reply these questions tour around the world. Be it Chechneya, Serbia or any other place where genocide and bloody massacre occur.

These questions have to be asked in a suitable way to put an end to the mass-hysteria aroused by racial discrimination.

When the poet sympathetically cries in a desperate mood after seeing the plight of the helpless creatures, massacred mercilessly, the outpour has a universal appeal. The following lines not only depict the empathy of the poet but also bring to the reader’s mind, the cry of the mankind suffering everywhere.

What harm they did
To court this deadly end?
What harms maids did?
To have their limbs madly raped?
They are struck dumb
Speechless in pain
All solitaired
And ignobly orphaned.

The poet appeals to the people who remain as silent witnesses to these atrocities committed in the name of religion, race and ethnicity.

See their blood rolling in rills
See your cities entombed in dark
You have lost all.
Lost all my sympathy.

The poet longs for a noble soul to come forward to wipe their tears.

Cries and shrieks
Sieve your skies
Agony…agony…agony everywhere
Not a noble soul to wipe their tears!

Poets are unacknowledged legislators of the world. V.M.Sethuraman functions as an active legislator of the mankind and an advocate for the oppressed. The poet is optimistic and at the same time is conscious of his mission when he declares thus:

A thousand gates, with wide-open arms
Have gladly welcomed me;
But I have come to sing and spread over
World’s thought- rays of verse.

Most of his poems are metaphysical and are a proof to his philosophical outlook. He is a dedicated devotee of a saint, by name Sadhu Gurusamy.The ascetic nature of the poet is clearly expressed in the following lines:

The garlands that fall around my neck
Are thorns that prick my frame:
The arrows that are shot at me
Are soft as petals of a flower.

V.M.Sethuraman who has visited U.S. many times to attend various conferences, is very much attracted by the individual freedom existing there.

Individual freedom
Exists unimpaired, unparalalled!
It is for all eyes to see!
“All for All” is practiced
With an eagerness to help those in want
Could behold – Freedom and Liberty
Keeps all hearts happy!

As a poet Vaa.Mu.See.is overjoyed to see the individual freedom existing in an unparalleled state in U.S. and he wishes to share his feelings with his readers.

Degrading meanness
Never crosses their mind of thought!
Rule of the mind
Not that of fate
But one deep thinking
Removes all cares and worries from them
Moral obligations rule their hearts
Strength of convictions in American’s might!

V.M.Sethuraman has got a clear and open mind and appreciates various countries with a view to exhibit their special characteristics. He has written many poems on almost all the countries he has visited and he is the only poet who has written travelogue in verse.Of course it needs an elaborate volume to illustrate the poetic genius of V.M.Sethuraman.

Briefly speaking he may rightly be called as “An Apostle of Humanism.”He works for the emancipation of mankind from the clutches of oppression, religious fundamentalism and racism. Not only India but also the entire mankind should be proud To have such a poet who always acts as a missionary with a zest and zeal to redeem the mankind from all sorts of evils.

(Translations of the poems: Dr.Krishna Srinivas)

http://ilakkuvanar.sulekha.com/blog/post/2007/09/poet-vaa-mu-sethuraman.htm

2 comments:

marai said...

அன்புள்ள மகனுக்கு,
இங்கே நம் நண்பர் மறைமலை இலக்குவனார் இல்லத்திலிருந்து இம் மடலை வரைகிறேன்.
நிறைய எழுதியுள்ளாய்;எழுதுகிறாய்;இன்னும் எழுதுவாய்.நம் இனத்தின் தன்மானம் காக்க,நம் மொழியின் உயர்வை உலகறியச் செய்ய நீ எழுதும் மடல்களைப் படிக்குந்தொறும் ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதுவக்கும் தாயைப் போலத் தந்தையாகிய நான் பெரும் மகிழ்வு எய்துகிறேன்.
மறைமலை உன்னைப் பற்றி நிறையச் சொன்னார்.
உலக அரங்கில் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நம் மொழிக்காகவும் இனத்துக்காகவும் நிறையச் சிந்தித்து எழுதுவதும்,கலைஞர் அவர்களின் பணியினை உலகறியச் செய்வதும் உச்சிமேற்கொண்டு பாராட்டப்பட வேண்டிய பணி என மறைமலை தெரிவித்தார்.
நான் மிகமகிழ்வு எய்தினேன்.
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இதுவேதான்.
வாழ்க வாழ்க,வண்டமிழ் போல.
எல்லா உயர்வுகளும் எல்லா நலன்களும் எய்திட
இறைவனை இறைஞ்சுகிறேன்.
அன்புள்ள அப்பா,
வா.மு.சே.

SIRUSU said...

இந்த கட்டுரைகள் எனது பெருவிருப்புக்குரியன பெருங்கவிக்கோ அவர்கள் எனது பெருவிருப்பத்துக்குரிய மா கவிஞர். நான் மாநிலக்கல்லூரியில் 1985-88 இல் கல்வி பயின்றவன் பெருங்கவிக்கோவின் மகன் ஆண்டவர் இன் உடன் மாணாக்கன்.-அழ பகீரதன் செருக்கற் புலம் சுழிபுரம் யாழ்ப்பாணம் இலங்கை

Post a Comment